Algemene leveringsvoorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met onderstaande verkoopvoorwaarden.

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Fusspunkt: de bepaler van deze algemene voorwaarden.
1.De klant: een wederpartij die een natuurlijke persoon is.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fusspunkt en de klant waarop Fusspunkt voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Fusspunkt, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De aangeboden artikelen:
De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Fusspunkt in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Bestelling:
Fusspunkt levert pas uit na ontvangst van betaling. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt Fusspunkt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren.
Wanneer u een bestelling zou willen annuleren kan dit ten alle tijden via mail, bestellingen die niet binnen 14 dagen zijn voldaan worden door ons automatisch geannuleerd.

Levering:
Fusspunkt doet haar uiterste best om de bestellingen na betaling binnen 2 werk dagen uit te leveren. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen.
Indien Fusspunkt een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Fusspunkt schriftelijk/E-mail in gebreke te stellen.
De bestellingen worden verstuurd met de door Fusspunkt gekozen verzend organisatie. De klant betaalt de verzendkosten. De verzendkosten staan op de website vermeld.

Niet thuis?? Volg je pakket goed via de ontvangen E-mail info, wanneer je deze niet hebt ontvangen meld dit gelijk.

Voor het niet afhalen en retour zenden worden er kosten in rekening gebracht.

Deze zijn gelijk aan de kosten die wij voor het retour en een 2x verzenden hebben.Over het versturen:
Fusspunkt draagt het risico van beschadiging en verlies van de track & tracé betaalde zendingen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Fusspunkt gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen. Fusspunkt verzend naar het door koper verstrekte adres, bij het fout opgeven van deze gegevens is Fusspunkt niet verantwoordelijk voor het niet juist kunnen leveren van de goederen. En de daar uit voort komende (of bijkomende) kosten.

Garantie:
Fusspunkt garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Fusspunkt overgenomen.
In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 7 dagen doch niet later dan een 14 dagen na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Fusspunkt of het artikel vervangen wordt.
Bij artikelen die de klant op eigen initiatief retour zend, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Fusspunkt is in dat geval niet aansprakelijk voor verlies of schade ontstaan tijdens het vervoer.
Fusspunkt is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Fusspunkt geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Fusspunkt. (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Fusspunkt.


Retourneren van producten:
Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 14 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt, geopend of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Fusspunkt over de staat van de producten, wordt binnen 7 dagen het geld van de koper teruggestort. (Minus verzendkosten) Voor men een zending retour zend dient U dit bij Fusspunkt te vermeld. Niet gemelde zendingen zullen als niet ontvangen worden behandeld.

Terugbetalingen:
Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Fusspunkt gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald.

 

Privacy: zie de AVG / GDPR

 

Overige bepalingen:
Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Fusspunkt geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Door het plaatsen van een bestelling verklaard elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.